www.jaroslavtravnicek.cz

Myslíme na budoucnost

Myslíme na budoucnost obcí

Česká strana sociálně demokratická ve svých komunálních programech bude tvořit komunální programy konkrétní, reálné, uskutečnitelné za daných místních podmínek, možných finančních a lidských zdrojů.

Za zásadní považujeme finanční hospodaření města. Nejde však jen o pouhou úsporu nákladů, ale o nalezení optimálního vztahu mezi náklady a výnosy nebo přínosy, které za vydané prostředky získáme. Neméně důležité je hospodaření s majetkem města, jeho důsledná a úplná znalost. To proto, že majetek města musí přinášet přiměřený výsledek. Tím je třeba výnos z pronájmu obecního majetku nebo splnění účelu, pro který může být využit v prospěch občanů.

Velkou pozornost je potřeba věnovat projektům v investiční sféře (komunikace, byty, průmyslové zóny, školy) i v neinvestiční oblasti (sport, volný čas, kultura, cestovní ruch?). Na projekty a dodavatele je třeba vypisovat výběrová řízení nebo u drobných akcí pak poptat více firem a zcela jasná musí být specifikace našeho požadavku. Výběrová řízení musí být jednoznačná a čitelná, aby nevznikla pochybnost o jejich vypsání, o jejich vyhodnocení a schválení. Financování projektů hledáme vícezdrojové, to znamená důsledně využívat možností finančních výpomocí z dotací státu, Evropské unie, kraje nebo spolufinancování i soukromých subjektů.

Za důležitou považujeme komunikaci s občany. Názory občanů jsou zpětnou vazbou pro činnost celého vedení radnice. Je třeba znát a řídit se dlouhodobými prioritami občanů. Je však třeba reagovat i na krátkodobé potřeby a na drobnější nedostatky. Menší díla, jako jsou chodníky, parky a zeleň obecně, hřiště, autobusové zastávky, ty ovlivňují příjemně náš život v každé chvíli, jsou užitečná a nejsou tak nákladná.

Některá rozhodnutí jsou strategická pro rozvoj města na celé roky, někdy až na staletí a případně navždy. Tak již nelze na příklad vést hlavní železniční trať přes dříve vlivná města Východních Čech. Železnice pomohla tak ohromnému rozmachu dnes krajského města Pardubice. Asi už takovou možnost velevýznamného rozhodování zastupitelstvo Chrudimě mít nebude. Avšak i rozhodování o budoucnosti a naplnění průmyslové zóny, o umístění bytové výstavby, o silniční resp. uliční síti, o budoucnosti škol, i taková rozhodování jsou velice významná pro další léta a pro naše následovníky. V příštím volebním období době bude na pořadu dne na Chrudimsku rozhodování o dodavateli vody a správci vodovodní a kanalizační sítě. I tady čeká nové zastupitele konkrétní zodpovědnost. Chyba může znamenat i nevratnost nebo nepřiměřenou obtížnost návratu do provozuschopného stavu. V době, kdy finanční situace obcí bude čím dále více napjatá, musíme si dát pozor na relativně výhodná a krátkodobá řešení.

Tímto příspěvkem jsem chtěl zdůraznit význam zastupitelstev obcí a významnost komunálních voleb. Zvolení zastupitelé jsou občanům a obci nejblíže, a jejich rozhodování má pro občany bezprostřední význam. Zároveň poukazuji na zodpovědnost voličů při účasti ve volbách a při výběru představitelů jejich obce.

Právo - Pohled 2002