www.jaroslavtravnicek.cz

Městské byty a nebytové prostory nutno stoprocentně využívat

Město vlastní značný nemovitý majetek. Značnou část tvoří bytové domy a nebytové objekty. Je jistě dobře, že město má k dispozici pro potřeby svých obyvatel slušné bydlení, které pronajímá podle potřeb a dle stanovených pravidel. V žádném případě nelze říci, že by se město nestaralo o bytové domy. V rámci dotací na Integrovaný plán rozvoje (IPRM) města byly opraveny byty ve většině bytových domů v části města v blízkosti nádraží. V centru města byly rekonstruovány byty městského domu ve spodní části Široké ulice č.p. 87. V Lázeňské ulici proběhla konečně demolice č.p. 88. Přesto zůstávají neopraveny a jsou ne tak dobrém stavu další bytové objekty. Domnívám se, že v nebližších letech by prioritou mělo být dostat do dobré kondice všechny byty.

Vezmu to postupně. V městských domech na rohu Široké a Štěpánkovy ulice jsou byty – i pronajímané nebytové prostory v č.p. 101 a 120. Jdeme-li Širokou ulicí zespodu, máme je před očima. I z vnějšku jsou fasády nevábné, o střeše a oknech nemluvě. O interiéru nebudu se vyjadřovat. Přestože projekční práce jsou staré i více než deset let, tento objekt v městské památkové zóně (MPZ) městu reklamu nedělá.

Ve Fortenské ulici dům č.p. 44 sice není na ráně, ale je také v MPZ. Pro fasádu, klempířské prvky, okna a konečně střechu nedává dům dobrou vizitku nám jako majiteli. Dalším městským domem v MPZ je poblíž ve Filištínské ulici č.p. 19 – opět by si zasloužil opravu fasády, okna a střechu. Do Resselova náměstí hledí bytový dům Komenského ulice č.p. 60. Po opravě fasády na budově radnice by si i této městský dům zasloužil výměnu oken a opravu fasády. Náměstí bychom tak už měli celé jako z cukru.

V lokalitě „pod nádražím“ se nedostalo na kompletní opravu domů a bytů v ulici Čsl. armády č.p. 639 a v ulici Přemysla Otakara č.p. 637 a 638. Měly by se dostat opravami do stejného stavu jako sousední domy opravené v rámci IPRM. V těchto domech jsou byty z důvodu nedokončené rekonstrukce z poloviny byty prázdné. Neobsazené byty také znamenají ztráty z příjmů za nájemné. V těchto domech mimo jiné jsou nutné sanace chodeb, sklepů a vhodné centrální vytápění. To už nelze „záplatovat“ po bytech, ale připravit rekonstrukci domu jako stavby – celku.

Nebytové prostory

Největším objektem s nebytovými prostory je budova v Městském parku. Pronajímána je s výjimkou archivních prostor jednak podnikatelským firmám, ale také různým organizacím, včetně nevládních neziskových. Množí se výpůjčky neboli nulové nájemné, kdy uživatel platí pouze služby spojené s prostorem, který užívá. Ideální by bylo objekt nemít – prodat, ale z hlediska společenského je zřejmě nutno jej držet. Se současným technickým stavem této budovy nejsou spokojeni uživatel a nemůže být spokojen ani vlastník.

Dalším objektem s výhradně nebytovými prostory je bývalý kapucínský klášter. Pro něj platí to co u výše uvedeného objektu. Příjmy z nájmu jsou nulové.

Další větší budovou s nebytovými prostory je dům v dolní části Široké ulice č.p. 29. V domě je delší dobu sekretariát ČSSD a kancelář poslance za tuto stranu. Poslední jiný trvalejší nájemce právě budovu opustil. I diskutabilní je možnost budovu využívat jako sídlo městské policie. Její technický stav odpovídá jejímu dlouhodobému nevyužívání.

Ve vlastnictví města je ještě několik obchodník prostorů, některé z nich v budovách ve spoluvlastnictví jiných osob. Spoluvlastnické vztahy se obtížněji řeší. Zde se jedná výhradně o pronájmy. S jedinou výjimkou byly a jsou nájmy bezproblémovou záležitostí.

Někoho může napadnout otázka, proč na problémy v této oblasti ukazuje právě ten, který má v gesci odbor správy (nemovitého) majetku. Proč ho vůbec zmiňuji. Zde odpovídám. Kdy jindy, než při tvorbě volebních předsevzetí, je potřebí se zamyslit, zda tak, jak jsme svou činnost prováděli, je vše v pořádku. Zda nelze pro příště nalézt lepší přístup k problému a také řešení.

O majetek se má každý vlastník pečlivě starat. Jak na úvod uvádím příklady, tak nelze říci, že město není zcela nezodpovědným hospodářem. Přesto na dále uvedených konkrétních případech nemovitostí bych chtěl upozornit, že zvláště ve středu města je zapotřebí se vypořádat se stavem a vzhledem budov ve vlastnictví města.

Odbor majetku každoročně předává požadavky na finanční odbor a odbor investic. V investičních připravovaných akcích však není zařazena ani jediná z výše uvedených akcí a do rozpočtu se tak dostávají jen malé finanční částky na běžné opravy. Z nich lze opravit snad nejjednodušeji jednotlivé byty. Fasády, střechy, rozvody medií, vytápění, však je nutno provádět prostřednictvím odboru investic jmenovitými akcemi. Pro další rok by se rozpočet po stránce výdajů měl zaměřit na tuto oblast vlastního majetku.

Na podporu výše uvedeného uvádím, že vybrané nájmy obou z bytů i nebytových prostorů převyšují přibližně dvojnásobně výdaje do této oblasti. Výdaje na opravy by měly být, když ne rovny příjmům, tak se alespoň blížit vybraným příjmům, tak aby kvalita pronajímaných prostor byla odpovídající standardům současných potřeb (v 21. století). Neobsazené byty a nebytové prostory po opravách a po jejich pronájmu by mohly ještě více posílit stranu příjmů rozpočtu.