www.jaroslavtravnicek.cz

Zástupci ČSSD působili v oblasti vodárenství

Vodné a stočné a situace vlastníka a provozovatele vodárenské infrastruktury je motivem pro nastávající komunální volby i na Chrudimsku. Považujeme za zásadní se k tomuto problému vyjádřit.

Do roku 2005 Vodovody a kanalizace Chrudim (dále VAK) byly vlastníkem vodárenské infrastruktury i provozovatelem dodávek pitné vody a čištění odpadních vod na této infrastruktuře. Počátkem roku 2006 byla po schválení zastupitelstev hlavních akcionářů a schválení na valné hromadě VAKu prodána provozní část VAKu Vodárenské společnosti Chrudim (dále VS) a VAK s touto společností uzavřel smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury v délce 25 let. Je zapotřebí ještě uvést, že VAK je akciová společnost vlastněná téměř absolutně obcemi, VS společnost vlastněná z převážné části společností Energie AG Bohemia s rakouským veřejnoprávním (zemským) vlastníkem a částečně VAKem Chrudim. Majetek tedy zůstal obcím, privátní odborná firma se stará o spolehlivost, kvalitu a efektivní provozování systému.

Podle uzavřené smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury je cena vodného a stočného schvalována pronajímatelem, tedy VAKem. Vodné a stočné je určováno právně závazným postupem, návrh cenových kalkulací zpracovává VS a předkládá podle smlouvy o provozování VAKu ke schválení. VAK má právo kontroly těchto cenových kalkulací. Vlastník a ne provozovatel tak dává konečný verdikt o cenách vodného a stočného. Ještě bych upozornil, že stěžejní položkou nákladů cenové kalkulace je cena za pronájem vodárenské infrastruktury, tedy částka požadované VAKem od VS.

Nechci se podrobně vyjadřovat k prvním létům provozního modelu – tedy od roku 2006 do roku 2012. V té době výrazně stoupala cena vodného a stočného v závislosti na zvyšujícím se požadavku VAKu na nájemné za infrastrukturu. Představenstvo VAKu ovládala v tu dobu Občanská demokratická strana prostřednictvím starostů Chrudimě, Heřmanova Městce, Luže a Hlinska. Cena vodného a stočného při porovnání s cenami v České republice byla v tu chvíli na jednom z předních míst, to znamená podle mých informací tak čtvrtá nejvyšší mezi obdobnými firmami.

V dalších letech, kdy v představenstvu VAKu se obměnilo postupně představenstvo zástupcem ČSSD (Trávníček 2011), zástupcem Nestraníci pro Luži (Zeman 2012) a zástupcem SNK ED (Jeník 2014) nedocházelo ke zvyšování nájemného. S využitím zadávání infrastrukturních zakázek formou veřejného výběrového řízení, tak jak je obvyklé při zadávání u zakázek obcí, dokázal VAK se lépe vypořádat s potřebami na investice a rekonstrukce majetku. Jelikož se neměnila položka nájemného vodárenské infrastruktury v kalkulaci vodného a stočného, a dokonce i přes poklesy odběru pitné vody a objemu odpadních vod, které by normálně tlačily cenu vzhůru, dokázala svými opatřeními VS předložit představenstvu VAKu ke schválení stále stejnou cenu vodného a stočného. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od ostatních firem zabývajících se vodárenstvím v ČR od roku 2012 cena vodného a stočného stoupala, naše místní pozice v žebříčku ČR klesla na průměrnou. Zavedením společné investiční komise, která sleduje stav infrastruktury a společně řeší vzniklé problémy, stal se tento orgán garantem dobrého stavu vodárenské infrastruktury.

Co říci závěrem. Provozní model v našem případě je po výše uvedených opatřeních ustálený a životaschopný. Ukázalo se, že je možné řídit vodárenství ekonomicky správně a sociálně citlivě, což bychom chtěli vlivem sociální demokracie udržet. Dnes je módní a populistické říkat „vraťme provoz vodárenské infrastruktury obcím“. Po zkušenostech, které mám z doby činnost v orgánech obou společností, jsme přesvědčeni o fungování chrudimského provozního modelu tak, jak je zaveden a slouží v regionu k zajištění spolehlivého, kvalitního a efektivního zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Jaká bude situace po skončení nájemní smlouvy, to bude záležet na zkušenostech s provozováním a nakonec na politické vůli akcionářů. Ti si pak rozhodnou, zda a za jakých podmínek je možné vzít zpět provozní společnost nebo pokračovat smlouvou o provozování vodárenské infrastruktury.